Platby

POZOR ROZDĚLENÍ PLATEB NA DVA ÚČTY  PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÉ  od 1.9. 2016 – 31. 8. 2017 je 1429,- Kč/měsíc                                                         Platbu školného posílejte  na účet č.3584560389/0800 + variabilní symbol dítěte

Vzdělání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, nejvýše však 12 měsíců. Po dobu 12 měsíců je poskytováno vzdělání bezúplatně všem dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tzn. dětem, které od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 dovrší 6 let věku.
Dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2016/2017, končí bezúplatné vzdělávání k 31. srpnu 2016. Od 1. září 2016 platí plná výše .  Stanovená úplata je vybírána od plátců (rodičů, nebo jiných zákonných zástupců) formou bankovního převodu, nejlépe trvalým příkazem na 10 měsíců školního roku, na účet mateřské školy.                   STRAVNÉ ZŮSTÁVÁ OD 1. 9. 2016 VE STEJNÉ VÝŠI

děti 3-6 let  924   ,- Kč /měs.                                                                                           děti 7 let    1001     ,- Kč/měs.            děti co dovrší 7 let ve školním roce tj. do 31. 8. 2017

Platbu stravného posílejte na účet č.  35-3584560389/0800 + variabilní symbol dítěte

Variabilní symbol bude přidělen mateřskou školou a je jednotný  po celou dobu školní docházky pro všechny platby, uvádějte ho včetně příjmení dítěte do trvalého příkazu.

Splatnost školného i stravného je vždy do 10. dne příslušného kalendářního měsíce.

Roční vyúčtování plateb stravného probíhá 1x ročně v červenci, přeplatky budou odesílány    v tomto měsíci.

Částka na kulturní fond byude stanovena a odsouhlasena na informativní schůzce s rodiči přijatých dětí začátkem  září 2016.