Platby

ŠKOLNÉ od 1.9.2021 – 31.8.2022 je 1350,- Kč/měsíc

Platbu školného posílejte  na účet č.3584560389/0800 + variabilní symbol dítěte.

Vzdělání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky dítěte.
Stanovená úplata je vybírána od plátců (rodičů, nebo jiných zákonných zástupců) formou bankovního převodu, nejlépe trvalým příkazem na 10 měsíců školního roku, na účet mateřské školy. 

 


Stravné:

dítě do 6 let věku včetně     1045,- Kč/měsíčně

dítě, které dosáhne ve školním roce 7 let     1.131,- Kč/měsíčně

Platbu stravného zasílejte na účet č.: 35-3584560389/0800 + uvádějte variabilní symbol dítěte.

Variabilní symbol bude přidělen mateřskou školou a je jednotný  po celou dobu školní docházky pro všechny platby, uvádějte ho včetně příjmení dítěte do trvalého příkazu.

Splatnost školného i stravného je vždy do 10. dne příslušného kalendářního měsíce.

Roční vyúčtování plateb stravného probíhá 1x ročně v srpnu, přeplatky budou odesílány    v tomto měsíci.

Částka na kulturní fond bude stanovena a odsouhlasena na schůzce pro rodiče.