Zápis

Zápis do mateřské školy probíhá ve 3 fázích:

  1. zapsání osobních dat do elektronického systému od 1. dubna 2024 do 1. května 2024 23:59 hodin
  2. doručení přihlášky do mateřské školy:  od 1.                                                                                                     

a) Osobně, vhozením do poštovní schránky MŠ nebo po telefonické dohodě k rukám ředitelky MŠ, v den zápisu 2. května 2024 od 9:00 do 17:00 hodin – s vytištěnou, podepsanou a lékařem potvrzenou žádostí o přijetí + rodným listem dítěte + občanským průkazem zákonného zástupce, který podává (podepsal) žádost o přijetí.                     

b) Poštou nejpozději 26. dubna 2024 tak, aby dokumenty byly doručeny mateřské škole nejpozději v den zápisu 2. května. Odesílané dokumenty: vytištěná, podepsaná a lékařem potvrzená žádost o přijetí, kopie rodného listu dítěte, kopie občanského průkazu zákonného zástupce, který podává (podepsal) žádost o přijetí, případně kopii dokladu o odkladu školní docházky – zprávu z pedagogicko-psychologické poradny.                             

c) E-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do 2. května 2024 – rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce i žádost o přijetí jako prostá kopie pomocí dálkového přístupu. Následně je nutné doložení originálu podepsané a lékařem potvrzené žádosti o přijetí do   3.května 2024 do 12:00 hodin.

d) Datovou schránkou zákonného zástupce do 2. května 2024– rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce i žádost o přijetí jako prostá kopie pomocí dálkového přístupu. Následně je nutné doložení originálu podepsané a lékařem potvrzené žádosti o přijetí do 3. května 2024 do 12:00 hodin.

          3. odevzdání zápisového lístku do zvolené mateřské školy 6. května 2024 do 17:00 (po zjištění výsledku přijímacího řízení).

Nahlížení do spisu

Před vydáním rozhodnutí ředitelkou školy má zákonný zástupce, jakožto účastník řízení, možnost v souladu s § 34, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout do spisu svého dítěte dne 3. 5. 2024 od 10.00 do 12.00 hodin u ředitelky školy po předchozí telefonické domluvě.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly dne 3. 5. 2024 ve 12.00 hodin na veřejně přístupném místě v mateřské škole a webových stránkách školy. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Zápisový lístek

Pokud bylo Vaše dítě přijato do více mateřských škol, je třeba, abyste se rozhodli, do které školy dítě nastoupí 1. 9. 2024. Vybranou mateřskou školu uveďte na zápisový lístek. Zároveň v zápisovém lístku potvrďte, že jste se vzdali místa v dalších mateřských školách. Vyplněný a podepsaný zápisový lístek vhoďte do poštovní schránky vybrané mateřské školy nebo po telefonické domluvě odevzdejte osobně do rukou ředitelky vybrané mateřské školy, a to nejpozději do pondělí 6. května 2024 do 17.00 hodin.

 

Elektronický systém  pro vyplňování žádostí a veškeré potřebné informace k zápisu najdete ZDE:  http://skolky.ricany.cz/info/ms-v-ricanech

 

Kdy je dítě připravené na vstup do mateřské školy